Wpływ czyszczenia powierzchni oczyszczarkami wirnikowymi firmy CASTECH na jakość pokryć malarskich

Autorzy:
Krzysztof Makohonenko
Damian Gorzkiewicz

W procesie czyszczenia powierzchni najwięcej uwagi poświęca się usunięciu zanieczyszczeń powierzchniowych. Natomiast mniej miejsca poświęca się strukturze geometrycznej powierzchni oraz jej wpływowi na własności ochronne powłok malarskich i zużycie wyrobów lakierniczych.

Czyszczenie powierzchni za pomocą oczyszczarek wirnikowych należy do optymalnych nie tylko ze względu na dużą wydajność procesu, ale także ze względu na dokładne usuwanie zgorzeliny, rdzy oraz innych zanieczyszczeń. Dla efektów ochrony antykorozyjnej ważna jest wysokość chropowatości oraz kształt geometryczny czyszczonej powierzchni. Wytworzona tą metodą oczyszczania chropowata struktura zapewnia dobre zakotwienie się powłoki malarskiej. Stwierdzono, że na skuteczność powłok malarskich większy wpływ ma profil oczyszczonej powierzchni niż czystość tej powierzchni.

Różne typy powłok malarskich wymagają odmiennych wysokości profili powierzchni. I tak:

 • FARBY EPOKSYDOWE – wykazują najwyższą przyczepność na podłożu  o małej chropowatości.
 • FARBY WINYLOWE –  wykazują najwyższą przyczepność  na podłożu o większej chropowatości, a podłoże gładkie zmniejsza przyczepność powłoki malarskiej.

Przy stosowaniu ścierniw kulistych chropowatość powierzchni jest mniejsza niż przy stosowaniu ścierniw ostrokątnych. Chropowatość nałożonej powłoki malarskiej zależy od chropowatości podłoża, a ta  od rodzaju stosowanego czyściwa.

Najgładsze powłoki malarskie uzyskuje się przy stosowaniu czyściwa w poniższej kolejności:

 • śrut stalowy cięty z drutu zaokrąglony lub staliwny lany o granulacji 0.6-1.2mm;
 • elektrokorund 12;
 • śrut żeliwny łamany /największa nierównomierność powłoki malarskiej/.

O właściwościach ochronnych pokrycia malarskiego decyduje warstwa czynna farby, znajdująca się nad wierzchołkami nierówności powierzchni. W praktyce spotyka się pojęcie tzw. martwej objętości. Jest to ilość farby którą traci się na wypełnienie  nierówności powierzchni, a która nie decyduje o czasie ochrony antykorozyjnej, aż do momentu pokazania się pierwszych punktów korozji.

Rozróżnia się dwa typy pokryć farby:

 • pokrycie jednowarstwowe – jest to cienkie pokrycie nie wyrównujące profilu podłoża. Pojęcie martwej objętości do tego typu powłok nie ma zastosowania.
 • pokrycie malarskie pełne – pokrycie to całkowicie wypełnia nierówności profilu czyszczonej powierzchni.

W przypadku powłok malarskich nie wyrównujących profilu powierzchni, chropowatość lakierowanego wyrobu w stosunku do chropowatości podłoża zmniejsza się średnio o 30%.

Za optymalną chropowatość powierzchni pod większość powłok malarskich, wyrażoną parametrem Rz, uznaje się wartość 30 – 50 mikrometrów. Taką chropowatość powierzchni zapewniają ścierniwa kuliste o granulacji 0.6 – 1.2 mm.

Przy ścierniwach ostrokątnych uzyskuje się chropowatość rzędu 100 mikrometrów.

Powyższe dane są też uzależnione od intensywności czyszczenia w oczyszczarkach wirnikowych. W ostatnich latach wirniki rzutowe tych oczyszczarek są wyposażane w przemienniki prądu zmiennego, tzw. falowniki, które w zależności od potrzeb regulują bezstopniowo obroty koła rzutowego, a tym samym energię czyszczenia powierzchni. W przypadku oczyszczania przedmiotów delikatnych stosuje się mniejszą energię czyszczenia. Natomiast przedmioty grube, odporne na uderzenia, czyszczone są z udziałem śrutu technicznego wyrzucanego z wirnika rzutowego z większą energią.

Badania wykazują, że powierzchnie o dużej chropowatości są bardziej podatne na korozję podpowłokową, gdyż nie wypełniane są dokładnie wszystkie zagłębienia i nierówności.

Reasumując należy stwierdzić, że pod powłoki malarskie należy wyroby stalowe czyścić w oczyszczarkach wirnikowych za pomocą śrutu stalowego lub żeliwnego kulistego o granulacji 0.6 – 1.2 mm. Wyroby z metali nieżelaznych należy czyścić śrutem z tego samego materiału co czyszczony przedmiot.

Do czyszczenia powyższych celów doskonale nadają się oczyszczarki wirnikowe oferowane przez firmę CASTECH. Są to:

 • oczyszczarki wirnikowe taśmowo-ocierne typu OWTO (OWTO-80,  OWTO-120,  OWTO-400);
 • oczyszczarki wirnikowe stołowe typu OWS-900OWS-1000;
 • oczyszczarki wirnikowe dwustołowe typu OWD-1000;
 • oczyszczarki wirnikowe hakowe nieprzelotowe typu OWHN (OWHN-800×1000,  OWHN-1000×1500,  OWHN-2000×2000);
 • oczyszczarki wirnikowe bębnowo-ocierne typu OWBO-200.

Do odpylania oczyszczarek wirnikowych firma CASTECH oferuje filtry powietrza typu FP (FP-40,  FP-60,  FP-90).

Aby pozyskać dobry śrut stalowy oferujemy Państwu:

 • maszyny do cięcia śrutu z drutu typu UCSd-6;
 • maszyny do cięcia śrutu z taśmy stalowej typu UCS-125.