Wpływ śrutu staliwnego firmy Wobistal na części technologicznego zużycia oczyszczarek wirnikowych

Autorzy:
Krzysztof Makohonenko
Damian Gorzkiewicz

Oczyszczarki wirnikowe, jako maszyny do oczyszczania powierzchni, znane są od wielu lat. Głównym producentem tych maszyn była firma DOZAMET – Nowa Sól, która obecnie, ze względu na kłopoty finansowe już tych maszyn nie produkuje. Od lat 90-tych ubiegłego wieku oczyszczarki wirnikowe produkuje firma TECHNICAL – Nowa Sól, której rozwiązania konstrukcyjne są zbliżone do rozwiązań wprowadzonych przez firmę DOZAMET. Od roku 2013 oferuje również oczyszczarki wirnikowe firma CASTECH. Po wejściu Polski do Unii Europejskiej maszyny tego typu oferowane są również przez firmy zagraniczne.

Skuteczność czyszczenia powierzchni oczyszczarkami wirnikowymi zależy nie tylko od ich walorów technicznych, ale także od czyściwa jakie jest używane do operacji oczyszczania.

W oczyszczarkach wirnikowych używa się śrutu technicznego, najczęściej metalowego.

Odmiany śrutu technicznego przedstawia poniższy rysunek.

Odmiany śrutu

Do niedawna, jeszcze przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, w Polsce nie było śrutu technicznego dobrej jakości. Polski przemysł był pod tym względem zaniedbany. Producentów śrutu było niewielu, niektóre zakłady pracy produkowały śrut sposobem gospodarczym, tylko dla własnych celów. W efekcie powstawał śrut o składzie i właściwościach mechanicznych przypadkowych, gdyż produkcja śrutu była produkcją pomocniczą i jako taka  nie była doinwestowana.

W ostatnich latach, przy otwartej gospodarce rynkowej, na rynek polski weszło dużo nowych producentów śrutu technicznego. Są to przeważnie znane firmy zagraniczne, które poszerzają rynki zbytu dla swoich wyrobów.

Krajowi producenci oraz krajowe firmy oferujące śrut, zobligowani konkurencją zagraniczną, podnieśli w ostatnich latach jakość swych wyrobów i dawne opinie o ich śrucie są obecnie nieaktualne.

Dlatego obowiązkiem firmy CASTECH, jako jednej ze spadkobierców byłego głównego producenta oczyszczarek wirnikowych oraz obecnego producenta tychże maszyn jest informowanie użytkowników oczyszczarek wirnikowych i potencjalnych klientów o jakości śrutów technicznych spotykanych na rynku polskim.

Pracownicy firmy CASTECH prowadzili szerokie badania eksploatacyjne różnych śrutów technicznych w naturalnych warunkach produkcyjnych panujących w krajowych odlewniach. Śrut był badany w ciężkich warunkach pracy, gdzie oczyszczarki wirnikowe pracują w dużym zapyleniu oraz wysokiej temperaturze.

W pierwszym etapie prac przeprowadzono badanie śrutu staliwnego oferowanego przez firmę WOBISTAL – Stalowa Wola. Do prób eksploatacyjnych firma dostarczyła 1 tonę śrutu staliwnego kulistego. Był to śrut niskowęglowy wysoko manganowy, posiadający strukturę bainistyczną. Próby zostały przeprowadzone w oczyszczarce wirnikowej typu OWT-400A produkcji firmy DOZAMET – Nowa Sól.

Oczyszczarka OWT-400A jest wyposażona w wirnik rzutowy typu WR5-150A. Parametry wirnika rzutowego są następujące:

 • wydajność – 150 kg/min;
 • prędkość obrotowa koła rzutowego – 2330 obr/min;
 • moc napędu – 11 kW;
 • ilość łopatek – 8 szt

Oczyszczarkę wyczyszczono ze starego śrutu i wyregulowano system separacji śrutu. Ponadto wymieniono części technologicznego zużycia wirnika rzutowego, w tym:

 • włopatki rzutowe – 8szt;
 • winniczek rozdzielczy – 1szt;
 • tuleję regulacyjną – 1szt;

Firma WOBISTAL – Stalowa Wola dostarczyła śrut staliwny o różnej granulacji, tworzącej mieszankę roboczą. Bazą tej mieszanki był śrut o ziarnistości od 0.8 – 1.2 mm.

Mieszanka robocza śrutu staliwnego została dobrana w celu uzyskania dobrego stopnia pokrycia czyszczonej powierzchni. Na początek do oczyszczarki OWT-400A zadozowano jednorazowo 400 kg śrutu. Następnie śrut dozowano dziennie w ilości 40 kg.

Okres prób trwał ok. 1 miesiąca i charakteryzował się trzema etapami badań.
Czyszczono odlewy cienkościenne o masie nominalnej 3.26 kg. Z uwagi na pozostałości układu wlewowo-przelewowego jednostkowa masa czyszczonych odlewów była nieco większa.

I ETAP czyszczenia.

 • czas czyszczenia – 4 min
 • ilość sztuk odlewów – 40 szt
 • masa czyszczonego wsadu – ok. 135 kg

II ETAP czyszczenia.

 • czas czyszczenia – 4-8 min
 • ilość sztuk odlewów – 35 szt
 • masa czyszczonego wsadu – ok. 120 kg

III ETAP czyszczenia.

 • czas czyszczenia – 8-10 min
 • ilość sztuk odlewów – 30 szt
 • masa czyszczonego wsadu – ok. 100 kg

W pierwszym etapie czyszczenia wsad czyszczonych odlewów był największy, czas czyszczenia krótki i efekty czyszczenia bardzo dobre. Jakość powierzchni czyszczonych odlewów była o wiele lepsza niż jakość odlewów czyszczonym śrutem używanym wcześniej.

Używany wcześniej śrut był śrutem żeliwnym. Zużycie 1 tony tego śrutu, przy czyszczeniu tych samych odlewów trwało ok. 10 dni.

W miarę upływu czasu śrut staliwny oferowany przez firmę WOBISTAL – STALOWA WOLA ulegał zużywaniu poprzez naturalne ścieranie i wytworzyła się naturalna mieszanka robocza. Dodatkowo uzupełniano masę śrutu będącą w obiegu nowym śrutem w ilości 40 kg dziennie. Proces ten wytwarzał nową jakość mieszanki roboczej.

W miarę dalszego upływu czasu zużycie śrutu nadal rosło i aby uzyskać bardzo dobrą jakość czyszczonej powierzchni zaistniała konieczność zwiększenia czasu czyszczenia i zmniejszenie jednorazowego wsadu.

Naturalnym tego zjawiskiem było to, że zużywające się cząstki śrutu traciły swoją masę i przez to ich energia kinetyczna malała. Wraz ze zmniejszeniem się energii kinetycznej cząstek śrutu, efekty czyszczenia również malały. Istnieje pewna granica energii kinetycznej śrutu, poniżej której efekty czyszczenia gwałtownie spadają i czyszczenie takim drobnym-miałkim śrutem staje się nieopłacalne. Dla śrutu staliwnego proponowanego przez firmę WOBISTAL – STALOWA WOLA granicę tą osiągnięto po miesiącu intensywnego czyszczenia odlewów.

Wszystkie śruty metalowe stosowane w przemyśle, zwłaszcza odlewniczym, przechodzą podobny proces zużywania się. Przy czym śrut dobrej jakości zużywa się wolniej, przez co efektywny czas czyszczenia odlewów jest znacznie dłuższy.

Łączny czas rzeczywistej pracy oczyszczarki z proponowanym śrutem staliwnym wyniósł 270 h. Łączna masa oczyszczonych przez 1 tonę śrutu staliwnego odlewów wynosiła 210 ton.

Z badań eksploatacyjnych śrutu, w warunkach produkcyjnych wynika że:
– 1kg śrutu staliwnego oferowany przez firmę WOBISTAL – Stalowa Wola czyści ok. 210 kg odlewów cienkościennych / ok. 4.8 kg śrutu na 1 tonę odlewów/;
– na 1 kg odlewu cienkościennego zużywa się, w warunkach naturalnych panujących w odlewni – 0.0048 kg śrutu staliwnego.

Uśrednione godzinne zużycie śrutu podczas czyszczenia wynosiło – 3.71 kg/h.
W okresie prób, strumień śrutu o masie ok. 2425 ton był miotany przez wirnik rzutowy oczyszczarki na powierzchnię czyszczoną.

Analizując ilość przejść przez powierzchnię czyszczoną, można stwierdzić ogólnie, że uśredniona ilość przejść wynosi ok. 2425 razy. Przy czym przy stosowaniu systemu stopniowego dozowania śrutu do oczyszczarki, część śrutu miała ilość przejść większą, a część ilość mniejszą. Jednak ten sposób liczenia ilości przejść nie uwzględnia faktu zużywania się ziarn śrutu w trakcie czyszczenia. Ogólna masa śrutu malała wraz z czasem czyszczenia, poprzez naturalne ścieranie się ziarna i działanie procesu separacji. A więc rzeczywista ilość przejść była dużo większa.

Eksploatacyjna ilość przejść śrutu przez oczyszczarkę jest wartością bardzo dużą i potwierdza fakt, że śrut oferowany przez firmę WOBISTAL – Stalowa Wola jest śrutem bardzo żywotnym.

Zużycie łopatek wirnika rzutowego typu WR-150A jest wprost proporcjonalne do wydajności wirnika rzutowego wyrażonej ilością wyrzucanego śrutu w jednostce czasu, rzeczywistego czasu pracy oczyszczarki, kwadratu prędkości kątowej wirnika oraz odwrotnie proporcjonalne do ilości łopatek rzutowych.
Zużycie łopatek zależy również od rodzaju stosowanego śrutu technicznego.

Zakładając stałe parametry wirnika rzutowego, dla wszystkich rodzajów śrutu, na zużycie łopatek mają wpływ przede wszystkim rodzaj śrutu oraz wynikły z jego stosowania faktyczny czas czyszczenia.

Z badań eksploatacyjnych oczyszczarek wirnikowych wynika, że zużycie łopatek rzutowych oraz pozostałych części technologicznego zużycia wirnika rzutowego cechuje się dużą rozpiętością, zależną od stosowanego śrutu oraz stanu technicznego oczyszczarki. Chodzi tu głównie o prawidłową regulację zespołu separacji śrutu.

Zakres zużycia łopatek z żeliwa stopowego waha się od 50 – 350 h pracy. Przy czym dolna granica zużywania się łopatek przypisana jest dla śrutu żeliwnego, który jest twardy, łatwo pęka i zmienia się bardzo szybko w drobną, kanciastą strukturę. Śrut ten jest trudny do separacji.

Górna granica zużycia łopatek rzutowych jest uzyskiwana przez śruty o dużej trwałości, zachowujące przez dłuższy czas postać kulistą i strukturę przełomu w której nie występuje martenzyt.

Zużycie łopatek rzutowych, przy stosowaniu śrutu staliwnego oferowanego przez firmę WOBISTAL – Stalowa Wola wynosiło ok. 270h, co jest w trudnych warunkach panujących na odlewni wartością bardzo wysoką. Z tego wynika, że śrut staliwny niskowęglowy – wysoko manganowy ma mały wpływ na stopień zużycia łopatek rzutowych wirnika. Posiada odpowiednią wytrzymałość. W procesie czyszczenia nie kruszy się i nie rozdrabnia, zachowując przez dłuższy czas pracy kształt kulisty. Śrut posiada strukturę bainistyczną. Jest to struktura korzystnie obniżająca stopień zużycia elementów wirnika rzutowego. Można stwierdzić, że śrut ten jest przyjazny dla elementów technologicznego zużycia oczyszczarki wirnikowej. Śrut ten dobrze się zachowuje w procesie separacji i minimalizuje koszty eksploatacyjne oczyszczarek. Zużycie łopatek rzutowych, przy stosowaniu śrutu staliwnego przedstawiają poniższe zdjęcia.

Zużycie łopatek

Obieg śrutu w oczyszczarce OWT-400A jest obiegiem zamkniętym, a jego schemat przedstawia poniższy rysunek.

Obieg-śrutu-1000px

Pobierz artykuł