OFERTA NA MASZYNY I URZĄDZENIA ODLEWNICZE KLASY WYŻSZEJ PREMIUM

Szanowni Państwo,

firma CASTECH oferuje Państwu maszyny i urządzenia odlewnicze w wykonaniu:

  • w klasie podstawowej / wykonanie klasyczne /;
  • w klasie wyższej / klasa PREMIUM /.

Obie klasy są projektowane i wykonywane w metalu wg ogólnie przyjętych zasad, norm krajowych i europejskich.

I. KLASA PODSTAWOWA.

Maszyny i urządzenia odlewnicze wykonane w klasie podstawowej wykonane są z metali tradycyjnie stosowanych, takich jak: podstawowe żeliwa szare, staliwa, metale nieżelazne, itp. Żywotność tych maszyn, ich stabilność i funkcjonalność, jak i ich stan techniki nie odbiegają od oferowanych maszyn klasy PREMIUM.
W klasie podstawowej nie są stosowane materiały drogie, w tym szczególnie stale nierdzewne, które  podnoszą  walory estetyczne i usuwają zjawiska korozji.

II. KLASA WYŻSZA / PREMIUM /.

Maszyny i urządzenia odlewnicze wykonywane w klasie wyższej, w tzw. klasie PREMIUM, konstrukcyjnie są tak samo zbudowane jak klasa podstawowa, jednakże w tym wykonaniu stosowane są materiały konstrukcyjne wyższej jakości, zwłaszcza stosowane są stale nierdzewne oraz bogate wyposażenie elektroniczne.

III. TECHNIKI MIESZANIA MAS FORMIERSKICH.

W zakresie mieszania mas formierskich firma CASTECH oferuje poniższe zespoły maszyn wzbogacone o detale ze stali nierdzewnej.

1. Dozowniki ślimakowe.
2. Dozowniki objętościowe masy formierskiej.
3. Pojemniki załadowcze.
4. Zamknięcia dwuszczękowe.
5. Mieszarki krążnikowi typu MK / misy /.
6. Mieszarki skrzydełkowe typu MS.
7. Mieszarki pobocznicowe typu MP.
8. Mieszarki turbinowe typu MT.
9. Odpylacze cyklonowe.
10. Pojemniki samorozładowcze.
11. Przesiewacze obrotowe typu POS.
12. Rynny wibracyjne.
13. Wagi tensometryczne masy świeżej WTM.
14. Wagi tensometryczne dodatków WTD.
15. Wyciągi załadowcze mieszarek WZM.
16. Zbiorniki masy świeżej.
17. Zbiorniki masy zwrotnej.
18. Zbiorniki dodatków.
19. Mieszarki dla przemysłu spożywczego.
20. Mieszarki do mieszania i wzbogacania osadów ze ścieków komunalnych jako odpady z oczyszczalni do nawożenia pól.
21. Inne nie wymienione.

 IV. TECHNIKI FORMOWANIA.

1. Zbiorniki masy świeżej.
2. Dozowniki masy.
3. Zsypy kierunkowe.
4. Zespoły strzałowe agregatów bezskrzynkowych typu:

– DISAMATIC / Dania /;
– LORAMENDI / Hiszpania /;
– HANSBERG;
– HWS / Niemcy / formierki strumieniowe /;
– TECHNICAL / formierki impulsowe /;
– DOZAMET / formierki impulsowe /.

5. Przepustnice czaszowe.
6. Kierownice masy formierskiej.
7. Ramki nadmiarowe masy w maszynach formierskich.
8. Spulchniarki masy formierskiej.
9. Ściany boczne skrzyń formierskich / wkłady ze stali niedzewnej, żeberkowej /.
10. Zespoły strzałowe do formierek strzałowo-prasujących typu FSP.
11. Zespoły strzałowe dozowania w formierkach typu ROTOMAT.
12. Zawory pneumatyczne do formierek typu FKT.
13. Inne nie wymienione.

V. TECHNIKI OCZYSZCZANIA POWIERZCHNI.

1. Zbiorniki ciśnieniowe do aparatów pneumatycznych typu APR-600, APR-120.
2. Oczyszczarki pneumatyczne typu OPS.
3. Dozowniki śrutu.
4. Uzupełniacze śrutu.
5. Elewatory do oczyszczarek / obudowy /.
6. Filtry powietrza typu FP-40, FP-60, FP-90, FR.
7. Części zamienne do wszelkich typów oczyszczarek.
8. Obudowy do przenośników śrubowych.
9. Części instalacji odpylania / np. przepustnice, rurociągi, itp. /.
10. Separatory.
11. Inne nie wymienione.

VI. INNE TECHNIKI ODLEWNICZE.

1. Części zamienne do technik odlewania odśrodkowego.
2. Części zamienne do technik rdzeniowania / SRG-1, SRG-6 /.
3. Części zamienne do technik regeneracji mas.
4. Części zamienne do technik topienia metali.
5. Części zamienne do technik odpylania i wentylacji.

 VII. UWAGI OGÓLNE.

Stale nierdzewne w postaci kształtowników, profili zamkniętych, blach płaskich i żeberkowych, płaskowników, bednarek itp. są w obecnej chwili ogólnodostępne i należy je stosować w celach poprawy:

– estetyki maszyn;
– zabezpieczenia detali maszyn przed korozją;
– zapobiegania zjawisku przywierania masy formierskiej i rdzeniowej na ścianach pionowych i pochylonych zbiorników, tzw. „zarastania zbiorników’.

Techniki mieszania mas. Najczęściej stosowaną masą formierską występującą w odlewniach jest masa bentonitowa do formowania na wilgotno o wilgotności 3 – 4.5 %. Lepiszczem jest dodatek do masy w postaci bentonitu lub naturalnej gliny. To bentonit wraz z wodą powoduje, że masa staje plastyczna i lepka. Jest to zaleta dla procesu wykonywania form odlewniczych, ale wadą w transporcie masy ze stacji przerobu mas SPM na stanowiska formowania. W celu płynnej i nieprzerwanej produkcji odlewów świeża masa formierska jest zmagazynowana w zbiornikach usytuowanych nad maszynami formierskimi i poprzez dozowniki masy trafiają do skrzyni formierskiej. Ściany zbiorników są najczęściej wykonane z blachy tzw. ‘czarnej’ która nie jest odporna na korozję. W efekcie opróżnianie grawitacyjne zbiornika nie jest całkowite, gdyż plastyczna i lepka masa przywiera do ścian bocznych zbiornika i na zasadzie kuli śnieżnej jej objętość wzrasta wraz z czasem. Efektem tego jest powolne zarastanie  ścian zbiornika a także zarastanie gardzieli wylotowej zbiornika. Aby temu zapobiec formierze uderzają w ściany zbiornika przypadkowymi narzędziami lub zbiornik wyposaża się w wibratory napędzane elektrycznie lub pneumatycznie. Obie metody nie są całkowicie skutecznie i wydłużają czas formowania.

Techniki formowania. Powyższe zjawiska zarastania zbiorników dotyczą również wszystkich procesów dotyczących zagęszczania masy formierskiej.
W procesie wstrzeliwania masy formierskiej i rdzeniowej do skrzyń i rdzennic występuje również zarastanie zespołów strzałowych, w tym szczególnie tulei perforowanych i gładkich. Dlatego tuleje wykonuje się ze stali nierdzewnej, a ich obudowy z tzw.  stali czarnej, obniżając koszty produkcji.
W wykonaniu maszyny w klasie wyższej / PREMIUM / obudowy głowic strzałowych również wykonuje się ze stali nierdzewnej. Ponadto zawory strzałowe i zawory odpowietrzające są również wykonane ze stali antykorozyjnej. Mniejsze zbiorniki ciśnieniowe sprężonego powietrza mogą być wykonane w technice PREMIUM.

Techniki czyszczenia powierzchni. Podobne zjawiska występują w procesie czyszczenia powierzchni za pomocą oczyszczarek wirnikowych, które jako czyściwa wykorzystują śrut techniczny. Śrut pracuje w obiegu zamkniętym . Oczyszczony w separatorze śrut jest magazynowany w zbiorniku pod separatorem, którego ściany są wykonane ze stali czarnej. Śrut zazwyczaj jest wykonany z blachy, z drutu, żeliwa szarego, staliwa. Są to materiały nieodporne na korozję. Podczas dłuższego postoju oczyszczarki śrut zalega w różnych miejscach maszyny, w nieprzyjaznym, bo wilgotnym środowisku i rdzewieje. Proces ten powoduje zbrylanie się śrutu i dodatkowo śrut przywiera do nieodpornych na rdzę ścian zbiorników.

W wykonaniu w klasie PREMIUM zbiorniki, obudowy, separatory, itp. wykonane są ze stali nierdzewnej, przez co obniża się stopień przywierania śrutu, ułatwiając jego obieg w oczyszczarce.
Oczyszczarki pneumatyczne typu OPS, w wykonaniu PREMIUM, są całkowicie wykonane z blachy nierdzewnej i doskonale nadają się do czyszczenia detali z metali kolorowych oraz detali nierdzewnych. Oczyszczanie detali za pomocą kulek szklanych, tzw. szkiełkowanie jest bardzo zasadne.

Zapraszamy do współpracy!

Pobierz ofertę